Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

“General Corporation” Nedir?

“General Corporation” şirket türünden genelde halka açık şirketler olarak bahsedilmektedir.

En yaygın şirket tipidir. Şirket, kendi başına ayrı bir yasal işletmedir ve sahipleri hissedarlardır. Bu hissedarların sayısı için herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, yasal olarak da şirket ayrı bir işletme olarak göründüğü için yatırımcılarından korunmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir: Şirkette hissedar olan bir kişi, şirket üzerinde kendi payıyla sınırlı bir sorumluluğa ve hakka sahiptir. Halka açık şirketler (ya da diğer adlarıyla C Corps ve ya hisseli şirketler), çoğu durumda yeni bir işe başlamak isteyen kişiler için önerilir; zira şirket sermaye ve yatırım toplamak için halka arz edilebilir bir yapıda olması oldukça mantıklıdır. Kimi şirketlerse zaman içerisinde büyüme hızlarını artırmak ve yaptıkları işin doğasındaki değişiklikler gereği Halka Açık Şirket (C Corporation) statüsüne dönüşürler.

Genel şirketlerde üçayaklı bir güç mekanizması bulunur: Hissedarlar, yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanları. Bu üç ayrı grubun da şirket üzerinde farklı tasarrufları ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Hissedarlar

Şirketin sahibi pozisyonundadırlar; ancak şirketi yönetmezler. Tipik olarak, her hissedar sahip olduğu her hisse için bir tane olacak şekilde oy hakkına sahiptir; ve bu oylarını şirketin yönetim kurulu üyelerini belirlemekte kullanırlar. Aynı zamanda bu oy haklarını şirket için çok büyük önem arzeden konularda karar alınırken kullanabilirler.
Hisselerin büyük kısmına sahip her hissedar şirketin kontrolünü elinde tutabilir. Bu kişilere “çoğunluk hissedarları” da denilebilir. Bununla bağlantılı olarak, çoğunluk hissedarları diğer hissedarlara göre şirket üzerinde daha fazla sorumluluğa da sahiptirler.

Şirket üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan diğer her hissedarsa “azınlık hissedarı” olarak adlandırılır. Genel olarak bu kişiler şirkette herhangi bir sorumluluk üstlenmezler ve oylarını kullanma haklarını bir başkasına aktarabilirler. Aynı zamanda şirketteki hisselerini de diledikleri zaman diledikleri kişiye satabilirler.
Hissedarların bu hisseleri üzerinden iki farklı kazançları vardır. Birincisi, şirketin kay payından kendi hisselerine üşen kısımdan elde ettikleri kazanç; ikincisi ise şirket büyüdükçe hisse senetlerinin değerinin artması sonucu elde ettikleri kazançtır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketi yöneten kişilerdir ve şirket yönetimine ait sorumluluğun tamamını üstlenirler. Tüm önemli kararlar için sorumluluk sahibidirler. Bu kararlar işe alınacak çalışanların seçimi, halka arz edilecek hisseler, şirket politikaları, çalışan maaşlarının belirlenmesi gibi birçok farklı konuda sorumluluk getirmektedir.

Yönetim Kurulu, şirketteki hisse sahiplerine bir kar payı verilip verilmeyeceğini ve verilecekse bunun miktarın ne kadar olacağını belirlemektedir.

Yönetici konumunda olan kişiler, itimada dayalı olarak şirkette bulunurlar. Dolayısıyla, şirkete sadık olmaları gerekmektedir. Kötü niyetli hareket etmemeli, bireysel çıkarlarından ziyade şirketin iyiliği düşünmeli ve tek başlarına hareket etmekten kaçınmalıdırlar.

Yöneticiler önceden duyurulmuş toplantılar vasıtasıyla kararlar alabilirler ya da tüm yöneticilerin rızasının yazılı şekilde beyan edildiği hallerde bir karara varabilirler. Yöneticilerin oylarını bir başkasına devretme ya da satma şanslarını yoktur.

Yöneticiler hissedarların oy çoğunluğu ile görevlerinden sebepli ya da sebepsiz bir biçimde alınabilirler ve bu da hisselerin çoğunu elinde bulunduran hissedarın şirke üzerindeki en büyük gücüdür ve aslında şirketi kontrol altında tutmasının ana sebebidir.

Şirket Çalışanları

Şirketin günlük işleri ile ilgilenen ve yönetim kuruluna hizmet eden kişilerdir. Yönetim kurulunda alınan kararların uygulanmasını ve şirket politikalarının sorunsuz işlemesini sağlarlar. Bu çalışanlar genel olarak başkan, başkan yardımcıları, sekreterler ve muhasebecilerden oluşur. Ancak yönetim kurulu uygun gördüğü durumlarda farklı çalışanlar da atayabilir. Örneğin CEO, satış müdürü, operasyon müdürü gibi. Çalışanlar yönetim kurulunun takdiri neticesinde şirkette hisse satın alabilirler.

Avantajları

• Şirket sahiplerinin kişisel varlıkları, şirkete ait borç ve sorumluluklardan korunmaktadır.
• Şirket, sahiplerinin ömründen bağımsız olarak sınırsız süreli çalışabilir.
• Vergi yükümlülüğünden muaf faydalar sağlayabilir. Örneğin sigorta, seyahat masraflarının karşılanması ve emeklilik planları gibi.
• Şirketin sahipliği, yeni hisselerin satışı ve ya var olan hisse senetlerinin el değiştirmesi sonucu sağlanabilir.
• Şirket için sermaye sağlamak, hisseler aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde yapılabilir.

Dezavantajları

• Şahsi şirket ve ya ortaklık şirketi kurmaya göre daha masraflıdır.
• Daha çok yasal sorumluluk vardır.
• Daha çok yasal kısıtlamaya maruz kalır.

______________________________________________

Tel : +1 302 442 08 12